BGENFRITDE
отвори

Европейски програми


 ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0061-С0001
„Здраве и безопасност при работа”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер4/20.03.2013 с наименование: „Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с OHSAS 18001във „Форинвест“ ООД“
1. Оферта ПМС 69

2. Декларация ПМС 69

3. Методика

4. Проект на договор ПМС 69

5. Решение за откриване

6. Публична покана ПМС 69


Сертификат OHSAS 18001

Публична покана № 3/12.12.2013 с наименование: „Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 във „Форинвест“ ООД“
1. Оферта ПМС 69

2. Декларация ПМС 69

3. Автобиография

4. Декларация експерт

5. Методика

6. Проект на Договор ПМС 69

7. Публична покана ПМС 69

8. Решение за откриване


Публична покана №
2/20.11.2013 с наименование: “Доставка на лични предпазни средства“
1. Оферта ПМС 69

2. Декларация  ПМС 69

3. Методика

4. Проект на Договор ПМС 69

5. Публична покана ПМС 69

6. Решение за откриване


 
Съобщение за сключен договор.

Публична покана № 1/13.09.2013 с наименование: “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на Форинвест ООД“
1. Оферта ПМС 69
2. Декларация ПМС 69
3. Автобиография

4. Декларация експерт
5. Методика

6. Проект на Договор ПМС 69

7. Публична покана ПМС 69
8. Решение за откриване
         

ОП "Конкурентоспособност"

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."
е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата ще бъде финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата ще бъде около 1.1 млрд. евро. Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни,чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз. Общата цел на ОП „Конкурентоспособност" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда. ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 беше одобрена от Европейската Комисия на 27.08.2007 г.

Проект: Повишаване конкурентоспособността на Форинвест ООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството. Договор за безвъзмездна помощ 2ТММ-02-151/18.02.2011